umsebenti

SiSwati
Edit

LibitoEdit

umsebenti (bunyenti imisebenti)

  1. Yintfo leyentiwako kuze kube nekutfutfuka, kuhloba, nobe kutfola imali.
  2. Ngumcimbi lohloniphekile longentelwa labaphansi, kungcwaba, kusita umphakatsi, njalo njalo.

KuhumushaEdit