SiSwati
Edit

LibitoEdit

umoya (bunyenti imimoya)

  1. Yintfo lenganambala letungeta umhlaba lesiyiphefumulayo.
  2. Mphefumulo wemuntfu lewenta umuntfu aphile.

KuhumushaEdit