umnenke

SiSwati
Edit

LibitoEdit

umnenke (bunyenti iminenke)

  1. Silwane lesincane lesihamba kancane siphindze sikhiphe emanti lasamafinyila lasihamba khona.

KuhumushaEdit