umbhedze

SiSwati
Edit

LibitoEdit

umbhedze (bunyenti imibhedze)

  1. Yintfo lentjofotelako lekulalwa etulu kwayo.

InsusaEdit

Leligama litsatselwe kuleli lesingisi lelitsi - bed

KuhumushaEdit