SiSwati
hlela

Tinchazelo hlela

1
kushiyeka ngemuva kwentfo noma kwemuntfu loya embili noma loya endzaweni letsite.
sibonelo: boSipho bahambile kepha Themba usele.

Kuhumusha hlela

*siNgisi: stay behind, bye (in singular) (en)