SiSwati
Edit

TinchazeloEdit

1
kushiyeka ngemuva kwentfo noma kwemuntfu loya embili noma loya endzaweni letsite.
sibonelo: boSipho bahambile kepha Themba usele.

KuhumushaEdit

*siNgisi: stay behind, bye (in singular) (en)