Lwesibili

(Utfunyelelwe likhasi lwesibili)

SiSwati
Edit

SiSwati: Lwesibili

LibitoEdit

Lwesibili (bunyenti bolwesibili)

  1. Lilanga lesitsatfu kulamanye masiko liphindze libe lilanga lwesibili ngekwe-ISO 8601 evikini lelisemkhatsini kweMsombuluko kanye naLositsatfu.
    Ngitawuya emakethe ngalwesibili.

KuhumushaEdit

  • English: Tuesday