libhontjisi

SiSwati
Edit

SiSwati: libhontjisi

 

LibitoEdit

libhontjisi (bunyenti mabhontjisi)

  1. Imbewu lenkhulu ledliwako lengaphansi kwetinhlobo tetihlahla lekutsiwa yi Fabaceae.
  2. Sitfo semtimba sesifazane lesitfolaka ngasesitfweni sangasese sabadzadze.

sibonelo : libhontjisi liyakhukhumala uma libhekiwe.

KuhumushaEdit

  • English: bean, clitoris