khanuka

SiSwati
Edit

SiSwati: khanuka

  • English: crave, horny