inkhukhu

SiSwati
Edit

LibitoEdit

inkhukhu (bunyenti tinkhukhu)

  1. Luhlobo lwenyoni lolufuywako njengesilwane sasekhaya lesiphindze sikhicite emacandza

KuhumushaEdit