SiSwati
Edit

SiSwati: hlela

LibitoEdit

  1. Kulungisa intfo tsite kuze ibe njengoba uhlose ibe ngayo.
    Babe uhlela libhuku lelisontfo lemanazaretha.
    Gogo uhlela umbhila.

Magama lafanayoEdit

lungisa

KuhumushaEdit